d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمیلانی پرسید 1 سال قبل
آپارتمان اینجانب به جهت صدور قرار تامین خواسته توقیف می باشد , اکنون قصد فروش سهم خود را دارم , آیا تبدیل تامین امکان پذیر می باشد ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله تبدیل تامین امکان پذیر می باشد به شرط این که خواهان به این تبدیل رضایت دهد و مال معرفی شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده کمتر نباشد .

فهرست