تنفیذ وصیت نامه

تنفیذ وصیت نامه از سوی اشخاص ذی نفعی که مفاد آن را تنفیذ کرده اند و به صحت آن اقرار نموده اند معتبر و قابل اجراست و نسبت به بقیه که تایید ننموده اند قابل اعمال نیست. برای تنفیذ، صرفا وصیت نامه سری و خودنوشت را شامل می گردد چرا که وصیت نامه رسمی قابل اعتراض و تنفیذ از سوی ورثه نیست.

انواع وصیت نامه

  • وصیت ‌نامه رسمی: وصیتی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد.
  • وصیت نامه سری: این نوع وصیت‌نامه در دفترخانه اسناد رسمی باقی می‌ماند که این اقدام تحت عنوان امانت است و موصی هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را مسترد دارد.
  • وصیت نامه عادی: وصیتی است که به صورت خودنوشت و به خط خود موصی می‌باشد و نزد دفاتر اسناد رسمی تهیه و تنظیم نشده است به همین دلیل احتمال تغییر و تحریف در آن وجود دارد. نافذ بودن این نوع از وصیت منوط به این امر است که وراث بر آن مهر تأیید بزنند.

دعوای تنفیذ وصیت نامه عادی به طرفیت چه کسی باید اقامه گردد؟

دعوای تنفیذ وصیت نامه عادی باید به طرفیت کلیه وراث و همچنین کسی که برای او وصیت شده است اقامه شود در غیر اینصورت قابلیت استماع را ندارد.

 مدارک مورد نیاز برای درخواست تنفیذ وصیت نامه عادی

  • فتوکپی مصدق وصیت نامه
  • فتوکپی مصدق گواهی انحصار وراثت
  • ارجاع امر به کارشناس
  • شهادت شهود

شرط پذیرفتن وصیت نامه عادی

وصیت نامه عادی اعم از خودنوشت و سری بنا به رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 13/10/1351 هیات عمومی دیوان عالی کشور، بنا به ماده 291 قانون امور حسبی، در صورتی قابلیت تایید توسط دادگاه را دارد که اشخاص ذی‌نفع به صحت آن اقرار نمایند، در غیر این صورت حتی در صورت وجود دلایل اثباتی دیگر همچون شهادت شهود نمی توان حکم به صحت وصیت نامه عادی نمود و دادگاه اجازه تایید و تنفیذ آن را نخواهد داشت.

نظر به این که از ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تأیید کلیه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده اند نمی باشد و ماده ۸۳۲ قانون مدنی نیز مؤید این معنی است و بر طبق مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۸ قانون مدنی اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود.

آیا تنفیذ وصیت صرفا باید در زمان حیات موصی باشد؟

در مورد تأثیر اجازه ورثه در زمان حیات موصی، نظریاتی توسط حقوقدانان مطرح گردیده است بعضی معتقداند که اجازه ورثه در زمان موصی بلااثر است و ورثه پس از فوت موصی مجدداً باید اجازه دهند زیرا ورثه در زمان حیاث موصی حقی نسبت به دارایی او ندارند بلعکس اکثریت علما بر این عقیده هستند که اجازه ورثه در زمان حیات موصی کافی می باشد زیرا دو ثلث از دارایی موصی به آنان تعلق دارد و موصی نمی تواند رأساً نسبت به آن وصیت نمایند و چنانچه ورثه قبلاً نسبت به مازاد اجازه دهند در واقع از حق خود صرف نظر نموده اند. در نهایت روایات صحیحه در این زمینه موجود است که مؤید اعتبار اجازه ورثه در زمان حیات موصی است.

در خصوص تنفیذ وصیت به بیشتر از یک سوم ترکه توسط ورثه، چنانچه ورثه، وصیت بیش از یک سوم را رد کنند، تنها تا همان میزان یک سوم به وصیت عمل می‌شود اما اگر آن را تنفیذ نمایند وصیت کاملاً اجرا خواهد شد.

تنفیذ وصیت نامه در صورتی که بین وراث صغیر باشد

در صورتی که صغیری بین وراث باشد، هیچ شخصی حق تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث را برای صغیر ندارد. در این گونه مورد قیم، ولی و وصی نمی‌توانند وصیت مازاد بر ثلث را نسبت به سهم صغیر تنفیذ نمایند مگر اینکه تنفیذ و تایید متضمن مصلحت و غبطه صغیر بوده و عدم اجازه موجب ضرر حتمی برای صغیر باشد. در صورت وجود ولی و وصی برای محجور دادستان و دادسرا تکلیفی به دخالت ندارند، اما در خصوص قیم اجازه باید با تصویب دادستان باشد.

آیا تنفیذ وصیت نامه شفاهی امکانپذیر است؟

چنانچه اشخاص ذی نفع در ارث، وصیت شفاهی یا لفظی متوفی را قبول کرده باشند و به صحیح بودن آن اقرار کرده باشند، وصیت شفاهی متوفی صحیح و مورد قبول خواهد بود .به طورمثال، چنانچه پدر خانواده به صورت شفاهی در حضور همه فرزندان وصیت نماید که ثلث از اموال وی بعد از فوت او به یکی از فرزندانش تعلق گیرد، علیرغم اینکه وصیتی صحیح و معتبر است اگر سایر فرزندان از پذیرش وصیت شفاهی وی خودداری نمایند، شخصی که به نفع او وصیت شفاهی شده است نمی تواند با شهادت در دادگاه وصیت شفاهی را اثبات نماید. مگر اینکه اشخاص مذکور خود وصیت شفاهی را قبول نمایند و به آن اقرار کرده باشند که در این صورت وصیت شفاهی اعتبار پیدا کرده و قابل اجرا خواهد بود.

چنانچه درخصوص هر گونه دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه نیاز به مشاوره حقوقی داشته باشید می توانید با وکلای باتجربه در موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با ده سال سابقه فعالیت تماس حاصل فرمایید و از خدمات حقوقی و دریافت مشاوره حضوری و غیر حضوری امور حسبی بهره مند گردید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)
فهرست