مطالبه مهریه

خانواده

شرح موضوع

مطالبه مهریه

مطالبه مهریه بسته به اینکه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد متفاوت است. در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد، زن هر زمان که بخواهد می‌تواند برای مطالبه اقدام نماید در حالیکه اگر مهریه عندالاستطاعه باشد توانایی مرد در پرداخت مهریه ملاک قرار می گیرد. برای مطالبه مهریه مطابق قانون جدید در حال حاضر متقاضی مطالبه مهریه ابتدائا باید به اداره اجرای ثبت برای اجرای مهریه مراجعه نماید.

مطالبه مهریه پس از فوت زوجین

 • مطالبه مهریه با فوت مرد

 1. با فوت مرد بعد از نزدیکی، زن می تواند تمام مهر را از اموال مرد (ترکه) با طرفیت قرار دادن وراث او مطالبه نماید. البته وراث بیش از کل ماترک متوفی مسئولیتی نداشته و برای پرداخت مابقی مهریه زن بعد از فوت شوهر مسئول نیستند.
 2. با فوت مرد قبل از نزدیکی، زن مستحق تمام مهر می شود البته مشروط بر اینکه مهر تعیین شده باشد. اگر مهریه زن وجه نقد باشد تا زمان فوت مرد به نرخ روز محاسبه می شود.
 • مطالبه مهریه با فوت زن

 1. با فوت زن بعد از نزدیکی، حق به ورثه منتقل می شود و ورثه می توانند مهر مورث خود را از مرد مطالبه نمایند ( وراث می توانند به نسبت سهم الارث خود مطالبه مهریه نمایند ).
 2. با فوت زن قبل از نزدیکی، وراث او می توانند تمام مهر را مشروط بر اینکه تعیین شده باشد مطالبه نمایند. در شرایط مساوی، مهریه متوفی یک دین ممتاز محسوب می شود و نسبت به سایر طلبکاران، حق زن در اولویت است.

وضعیت مهریه در صورت طلاق

با انعقاد عقد نکاح مهر به ملکیت زن در آمده و وقوع یا عدم وقوع طلاق هیچ تأثیری بر مطالبه مهریه از جانب زن نمی گذارد.

 • با وقوع طلاق پس از نزدیکی تمام مهر متعلق به زن می شود.
 • با وقوع طلاق قبل از نزدیکی مالکیت نصف مهر به شوهر بر می گردد در نتیجه
 1. اگر زن عین مهر (سکه، طلا و..) را به شخص دیگری منتقل کرده باشد، پس از طلاق باید نصف مثل یا قیمت آن را به مرد باز گرداند حتی اگر پس از انتقال به دیگری، مجددا عین ( سکه یا طلاو..) به خود زن برگردد باز باید نصف را به مرد برگرداند.
 2. اگر عین مهر دارای منافع باشد، چنانچه منافع متصل باشد، مرد در اثر طلاق مالک نصف منافع متصل است اما اگر نماآت منفصل باشد شوهر حقی نسبت به منافع منفصل ندارد.
 3. اگر به مهر چیزی اضافه شده باشد مرد مستحق نصفی از آن بخش که اضافه شده نیست و چنانچه در مدت زمان تصرف زن در آن مال درخت یا بنایی احداث کرده باشد، مرد صرفا مالک نصف مهر است نه مالک آن چیزی که به وسیله زن به مهر اضافه شده است.
 4. اگر مهر معیوب شود در این صورت فقط نصف عین به همراه نصف ارش (مابه التفاوت قیمت سالم و معیوب) به مرد تعلق می گیرد و اگر مهر از زن غصب شده باشد و معیوب شده باشد زن می بایست به مرد ارش دهد و غاصب در برابر زن مسئول است در نتیجه مسئولیت تضامنی زن و غاصب در برابر زوج وجود ندارد.
 5. اگر مهریه یک مال مثلی باشد ( مانند چند شاخه گل ) نصف مال و چنانچه قیمی باشد نصف قیمت مال متعلق به مرد است و باید به شوهر برگردانده شود.
 6. اگر زن مهریه اش را که عین معین است( مانند یک واحد آپارتمان با مساحت مشخص در موقعیت مکانی مشخص) به مرد هبه و یا صلح بلاعوض نماید با وقوع طلاق قبل از نزدیکی مرد حق رجوع به نصف را ندارد.
 7. اگر مهر عین معین باشد و پس از عقد مرد با موافقت خود زن مال دیگری به جای آن داده باشد با وقوع طلاق قبل از نزدیکی باید مثل یا قیمت نصف مهر تعیین شده به مرد داده شود نه نصف عوضی که زن دریافت کرده است.
 8. اگر مهر کلی(مانند یک واحد آپارتمان) باشد و زن، مرد را از دادن مهر ابراء نموده باشد با وقوع طلاق قبل ازنزدیکی، مرد حق رجوع به نصف را دارد.(چونکه ابراء در حکم پرداخت است)
 9. اگر مهر متعلق حق غیر واقع شود (یعنی زن آن را اجاره یا رهن گذاشته باشد) با وقوع طلاق قبل از نزدیکی مرد می تواند نصف عین و ارش آن را مطالبه نماید چرا که این اقدام زن در حکم معیوب شدن مهر می باشد.
 10. اگر مهر را شخص ثالث داده باشد با وقوع طلاق قبل از نزدیکی باید نصف مهر به مرد برگردانده شود.

وضعیت مهریه در صورت فسخ نکاح

در شرایطی که نکاح به موجب مقررات قانونی فسخ شود چند حالت برای مهریه زن قابل تصور است:

 1. مهریه ضمن عقد نکاح تعیین شده و نزدیکی نشده باشد. در این صورت زن مستحق هیچگونه مهری نیست.
 2. در عقد مهریه تعیین نشده و نزدیکی نشده باشد. در این حالت زن مستحق هیچگونه مهری نیست.
 3. در عقد مهریه تعیین نشده و نزدیکی صورت گرفته است. در این صورت زن مستحق مهرالمثل است.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از روش تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام نماید. اما در خصوص سند ازدواجی که رسما ثبت شده است برای وصول مهریه، زن می تواند از طریق اجرای ثبت، نیز مطالبه نماید. بدین صورت که زن می تواند به دفترخانه ای که ازدواج را ثبت کرده رجوع نماید و درخواست اجرای سند لازم الاجرای ازدواج را مطرح نماید که به تبع آن دفترخانه مراتب را به مرد ابلاغ می نماید.

با تقاضای صدور اجراییه از اداره اجرای ثبت، و به تبع آن صدور اجراییه، اجراییه به مرد ابلاغ می شود و به او ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت نماید در این مرحله با استنکاف مرد از پرداخت مهریه، زن می تواند از اجرای ثبت درخواست نماید تا اموال مرد را به میزان سهم خود توقیف نماید در این صورت مشارالیه باید مالی از اموال و دارایی مرد برای توقیف معرفی نماید اگر مرد هیچ گونه مالی نداشته باشد اما دارای فیش حقوقی باشد می تواند درخواست نماید که تا میزان یک چهارم حقوق (برای مرد زن یا بچه داشته باشد) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شده اند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) به نفع خود توقیف بنماید. همچنین زن می تواند مطالباتی که مرد از اشخاص دیگر دارد و سپرده ای که در بانک داشته را هم توقیف نماید.

مطالبه مهریه از طریق دادگاه

در حال حاضر مطابق بخشنامه صادره از سوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مورخ آبان ماه سال 1399متقاضی مطالبه مهریه مستقیما نمی تواند به دادگاه مراجعه نماید بلکه ابتدائا برای شناسایی و توقیف اموال مرد در عقدنامه به عنوان یک سند لازم‌الاجرا در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارائه می‌دهد، ابتدا لازم است به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه نماید تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت نماید.

ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر می‌نماید. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (مرد) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود. پس از آن در صورتی که امکان اخذ اموال اثبات شده مرد وجود نداشت، محاکم حکم زندانی شدن محکوم مهریه را صادر می نمایند .

بنابراین برای وصول مهریه از طریق دادگاه، زن می تواند به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و با ثبت دادخواست به انضمام مدارک لازمه (مدارک هویتی و سند ازدواج و در صورت موجود نبودن سند ازدواج رونوشت آن را از دفترخانه محل وقوع عقد می توان اخذ نمود) از دادگاه خانواده رسیدگی به موضوع را درخواست نماید، چون مطالبه مهریه دعوی مالی است، باید با توجه به میزان ارزش مالی مهریه، هزینه دادرسی پرداخت شود. البته خواهان دعوی در صورت ناتوانی در پرداخت می تواند همزمان با تقدیم دادخواست، درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز داشته باشد.

با توجه به قانون جدید شورای حل اختلاف و قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، اگر میزان مهریه کمتر از 20 میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف به دعوا رسیدگی می نماید و در صورتی که بیشتر از 20 میلیون تومان باشد خود دادگاه خانواده به موضوع مطروحه رسیدگی می نماید. پس از ثبت دادخواست، پرونده به مرجع رسیدگی ارجاع گردیده تا وقت رسیدگی تعیین و سپس به طرفین ابلاغ می گردد. پس از تشکیل جلسه رسیدگی و صدور رای به نفع زن و قطعیت رای، زن می تواند اجرای حکم محکومیت همسرش به پرداخت مهریه را از واحد اجرای احکام مدنی بخواهد.

مرد نیز می تواند در مقابل دادخواست مطالبه مهریه زن طی دادخواست متقابل ادعای اعسار نماید و یا این که پس از صدور حکم به پرداخت مهریه دادخواست اعسار به طرفیت زن در دادگاه مطرح نماید.

مدعی اعسار پس از صدور حکم می تواند به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و برای دادن دادخواست اعسار با ارائه مدارکی منجمله، مدارک شناسایی و عقد نامه، استشهادیه محلی، استعلام حساب بانکی برای اثبات عدم ملائت مرد، دادنامه محکومیت مهریه، فهرست کلیه نقل و انتقالات اموال طی یک سال اخیر اقدام نماید.

امروزه شناخت راه های قانونی جهت مطالبه مهریه که یکی از امور مهم در دعاوی خوانواده بخصوص دعوای طلاق به شمار می آیند حائز اهمیت است. بنابراین جهت احقاق حقوق خواهان، دعوای مذکور می بایست به درستی و با اطلاع از قوانین و مقررات به روز کشور مطرح و اثبات گردد. وکلای دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه فعالیت در این راستا حاضر به ارائه مشاوره حقوقی و ارائه راهکارهای قانونی موجود و پذیرش هر نوع دعاویی در این زمینه می باشند. در صورت نیاز به دریافت هرگونه مشاوره و یا پیگیری دعاوی خود می توانید با موسسه تماس حاصل فرمایید.

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

60 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • میخواستم بدونم مهریه رو چطوری حساب میکنند از موقعی ک شکایت میشه یا از موقعی ک باید پرداخت بشه؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   تیر 21, 1402 3:52 ب.ظ

   اگر مهریه سکه باشد به نرخ روز سکه در زمان اجرای حکم و اگر وجه نقد باشد به نرخ شاخص بانک مرکزی در زمان اجرای حکم محاسبه می‌گردد.

   پاسخ
 • من خانمی هستم صیغه پنج سال شدم میتونم مهرم اجرا بزار مهرم ۲۰۰سکه هست ممنون میشم جواب بدین؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   تیر 21, 1402 3:53 ب.ظ

   بله مهریه حق قانونی زوجه محسوب میشود هرچند عقدنکاح موقت باشد صرفا مرجع رسیدگی جهت مطالبه مهریه شما چون عقدنامه عادی هست مرجع رسیدگی دادگاه محل اقامتتان می‌باشد که میتوانید با ارائه دادخواست مطالبه مهریه نمایید.

   پاسخ
 • خواهرم به اقایی شوهر کرده که ۲۶سال ازش بزرگتر مهرشم ۱۱۴سکه کرده والان نزدیک ۱۴ساله دارن زندگی می‌کنن ولی چند وقت باهم دعوا دارن شوهر ش هرچی داریا میفروشه خرج بچه‌های زن اولش می‌کنه یا داره به باد میده خواهرمن میتونه یک خونه دار وپول توحسابش هست مهرش اجرا بزار؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   تیر 21, 1402 3:54 ب.ظ

   بله زن هرزمان میتونه مهربه اجرابزاره که درحال حاضر ابتدا باید به محضری که عقددراونجا بوده مراجعه کنه.

   پاسخ
 • نعمت اللهی
  تیر 13, 1402 4:51 ب.ظ

  منظرم من این است ایا زن پدرم میتوانند از پدرپدرم که هر ازدنیارفته ومال مال پدر بزرگم است که به ما میرسد ارث یا مهره‌‌اش را طلب کنه مال بنام جد پدری ما هست؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   تیر 21, 1402 3:55 ب.ظ

   اساسا اگر شوهر (پدر متوفی شما) ارثی از خود گذاشته باشد، بدهی‌های شوهر از ماترک پرداخت خواهد شد. مهریه نیز بعنوان یک دین ممتازه است و پیش از هر بدهی از اموال خود متوفی دریافت میشود. در موضوع سوال شما اگر پدر شما از وارثین پدربزرگ محسوب گردد زوجه می‌تواند از سهم الارث پدر مهریه را مطالبه نماید.

   پاسخ
 • آقایی از من خواسته که ایران عقد کنیم و به استرالیا برود بعد از یک سال من رو هم ببره. سوالی که برای من ایجاد شده اینه که اگر رفتیم و بعد از مدتی طلاق پیش اومد و خواست منو رها کنه، مهریه‌‌ای که طبق قوانین ایران باید بده، اونجا هم محکوم به پرداخت میشه یا نه؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   تیر 21, 1402 3:55 ب.ظ

   مسلما خیر زیرا که اگر طبق قوانین ایران ازدواج کرده باشید آن قوانین در کشور دیگر حمایت نمیشود و صرفا از ایران میتواند پیگیری نمایید.

   پاسخ
 • احمدیانی
  تیر 13, 1402 4:48 ب.ظ

  آیا میشه حقوق همسر یا حتی یارانهٔ او را توقیف کرد از بابت مهریه؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   تیر 21, 1402 3:56 ب.ظ

   حقوق زوج در صورت داشتن فرزند تا یک چهارم و در غیر اینصورت تا یک سوم قابل توقیف است در مورد یارانه هم ضمن توقیف حسابهای بانکی وی حسابی که یارانه به آن واریز می‌شود نیز توقیف میگردد و منع قانونی ندارد.

   پاسخ
 • من در دوران بارداری می‌خوام از همسرم جدا شم برای من چه حق و حقوقی وجود دارد؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   تیر 21, 1402 3:56 ب.ظ

   شما علاوه بر اینکه مهریه خود را تماما می‌توانید دریافت کنید می‌توانید تا زمان طلاق نفقه خویش را دریافت نمایید مگر انکه شوهرتان الزام شمارو به تمکین گرفته و ناشزه محسوب گردید.

   پاسخ
 • شخصی فوت می‌کند و همسر از پدر و مادرش مهریه را مطالبه میکند در همین زمان پدر همسر نیز فوت می‌کند سوال است زن می‌تواند از وراث پدر همسرش مطالبه مهریه را بنماید هر چند که مدارکی متوفیان نداشته باشند؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   تیر 21, 1402 3:57 ب.ظ

   مطالبهٔ مهریه از پدر و مادر متوفی یا وراث پدر صحیح نیست مگر اینکه از شخص متوفی اموالی به جای مانده باشد که آنگاه زوجه میتواند مهریه را از محل آن اموال و به طرفیت سایر وراث مطالبه کنید.

   پاسخ
 • من دوستم شوهرش بهش خیانت کرده سه سال صیغه بوده با یکی دوستم تقاضای طلاق کرده شوهرش هم گذاشته رفته میگه نمیخوام دیگه تمام جلسه مشاوره رفتن ونوبت به دادگاه که رسیده دوستم گفته میخوام برگرده دادگاه ده ماه دیگه وقت داده بهشون شوهرش نمیخواد که برگرده دادگاه گفته رن میتونه کل مهریه رو بگیره وبچه رو هم نده بهش اگه برنگرده ایا میتونه اینکارو بکنه بچه رو نده به شوهرش یا شوهرش میتونه بازم بچه رو بگیره با این ۴ ماهه شوهرش گذاشته رفته از خونه؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   تیر 21, 1402 3:58 ب.ظ

   به محض وقوع عقد زن مالک کل مهریه می‌شود و هر تصرفی که بخواهد می‌تواند در آن انجام دهد / حضانت فرزند تا هفت سالگی با مادر است و با اثبات عدم صلاحیت پدر پس از هفت سالگی هم مادر حضانت را می‌تواند بگیرد.

   پاسخ
 • یکسال هست عقد هستم و باکره نیستم در این مدت همسرم بارهاو بارها از من رابطه مقعدی درخواست کرده اندو من به ایشان هر دفعه ضررات ناشی از آن را گفته‌‌ام ولی قبول ندارنداز طریق رابطه متعارف هم میگویند که ارضا نمی‌شوند با ایشان رابطه مقعدی داشته و دچار مشکل جسمی شده ام.
  ایشان ۶ماه است که اعتیاد دارندو به دلیل اعتیاد دچار دیرانزالی هستند
  پرخاشگر هستندو به من و خانواده‌‌ام توهین میکنند و مرتبط با من دعوا میکندو آبروی مرا در فامیل برده است و کلی تهمت به من زده. میتوانم با این شرایط طلاق بگیرم؟ مهریه به چه صورت هست؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   تیر 21, 1402 4:01 ب.ظ

   برای طلاق بایستی عسر وحرج شما ثابت شود اعتیاد ایشان اگر طوری باشد که خانمان سوز است ویا تابحال کمپ رفته ومجدد به اعتیاد برگشته می‌توانید بعنوان دلیل طلاق از ان استفاده نمایید در خصوص مهریه عند المطالبه می‌توانید اقدام کنید وربطی به طلاق یا عدم طلاق ندارد درخصوص مشکل جسمی به پزشکی قانونی روید تا معاینه واز ان نیز در پرونده طلاق استفاده نمایید.

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط