جلب شخص ثالث

[us_post_title tag=”h1″ link=”post” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23f24822%22%7D%7D”]

جلب شخص ثالث زمانی موضوعیت می یابد که دعوایی بین دو فرد در جریان رسیدگی است و در این بین یکی از طرفین یا هردو نفر ،شخص ثالثی را به دعوا فرا می خوانند (به عبارت دیگر جلب می نمایند) هدف از این امر این است که فرد ثالث را وادار به حضور در دعوا نمایند.

در چه مواقعی جهت حضور شخص ثالث در دادرسی ،از جلب وی استفاده میشود؟

علت اینکه طرفین یا طرف دعوا جهت حضور شخص ثالث به جلب او اقدام می نمایند این است فرد ثالث با میل و رغبت خود در دعوا حضور پیدا نمی کند. از این رو به درخواست یکی از طرفین یا هر دو طرف که تقاضای حضور وی را دارند از جلب برای حضورشخص ثالث استفاده می نماید. و این دقیقا برخلاف ورود ثالث است که فرد به اختیار خودش وارد دعوی می گردد.
به فردی که تقاضای حضور فرد ثالثی را از دادگاه می نماید جالب و به فردی که به دادرسی خوانده می شود مجلوب گفته می شود.

به چه جهات و دلایلی ممکن است شخص ثالث به دادرسی جلب گردد؟

جهات و دلایل متفاوتی می تواند سبب جلب شخص ثالث شود از جمله :

 • گاهی شخص ثالث به دادرسی جلب می شود تا مستقیما در دعوا در مقابل جالب قرار بگیرد.
 • گاهی ممکن است جالب، بدین دلیل تقاضای جلب ثالث را بنماید که شخص ثالث را نیز به همراه طرف دعوا محکوم نماید تا از دعاوی احتمالی آینده جلوگیری کند.
 • گاهی فرآیند جلب شخص ثالث بدین جهت رخ می دهد که فرد ثالث با ورودش موضع جالب را تقویت نماید.

البته لازم به ذکر است که….
هدف و انگیزه جلب نیاز به تصریح در دادخواست ندارد و قانون گذار این موارد را در یک مقوله کلی بیان کرده است و تنها بیان نموده است که: (چنانچه جلب شخص ثالثی لازم باشد) و از ذکر انگیزه های جالب جهت این امر پرهیز کرده است .

چه شرایطی جهت جلب شخص ثالث بایستی وجود داشته باشد؟

دعوای جلب ثالث از دعاوی طاری به شمار می رود از این رو یکی از دو شرط موجود در دعاوی طاری باید در این دعوا نیز موجود باشد .قانون گذار در ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن تعریف دعوای طاری دو شرط برای این دعاوی عنوان نموده است و از آنجایی که دعوای جلب ثالث هم جزء دعاوی طاری است باید یکی از این ۲ شرط وجود داشته باشد.

 • با دعوای اصلی مرتبط باشد.
  یا
 • دارای یک منشا باشد.

وجود هر کدام از شروط فوق برای رسیدگی به دعوای جلب شخص ثالث کفایت می کند و چنانچه در دعوای اقامه شده شرایط فوق وجود نداشته باشد و یا اینکه دادگاه احراز کند که اقامه دعوای جلب شخص ثالث به دلیل تاخیر در رسیدگی عنوان شده است ، دعوای اصلی را از دعوای طاری تفکیک نموده و به هر دو دعوا در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می نماید.

چه اقداماتی جهت اقامه دعوای جلب شخص ثالث بایستی انجام گیرد؟

 • ابتدا لازم است طرفین دعوا یا هریک از آن ها که در جریان رسیدگی قرار دارند، دادخواست جلب شخص ثالث خود را به دادگاه ارائه می دهند .
 • دادخواست جلب شخص ثالث بایستی به همراه رونوشت مدارک و ضمائم به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه ارائه شود در این دعوا جالب خواهان و فرد مجلوب خوانده دعوا شمرده می شود.
 • لازم است که در ستون خواسته ، حتما خواسته قید گردد و در صورت لزوم بایستی خواسته تقویم یا تعیین گردد.
 • سپس دادخواست به دادگاهی ارائه می شود که در آن اظهار شده و به دعوای اصلی رسیدگی می کند و شرایط رد یا ابطال آن همانند شرایط رد یا ابطال دادخواست اصلی است.
 • دادخواست چنانچه کامل باشد در همان زمان و چنانچه ناقص باشد پس از رفع نقص جهت تصمیم گیری در دادگاه عنوان می شود.

البته لازم به ذکر است که ….
مهلت برای فرستادن دادخواست و پیوست ها برای طرفین یا فرد متقاضی بایستی کافی باشد.

 • پس از اینکه دادخواست کامل ارائه شد دعوای جلب ثالث مانند سایر دعاوی طاری در همان جلسه رسیدگی به دعوای اصلی مورد بررسی قرار می گیرد.
 • دعوای جلب ثالث در دادگاه رسیدگی می شود و چنانچه شرایط اقامه دعوای جلب ثالث وجود نداشته باشد دادگاه قرار رد دعوی جلب شخص ثالث را صادر می کند.
 • چنانچه دادخواست جلب در مرحله بدوی رد شود، جالب بایستی تا مرحله تجدیدنظر منتظر بماند و هم زمان با رای محکومیت خود از دعوای اصلی از قرار رد دادخواست (دعوای جلب ثالث )نیز تجدیدنظر خواهی نماید.

طرف یا طرفین دعوا تا چه زمانی میتوانند نسبت به جلب شخص ثالث اقدام نمایند؟

طرفین یا طرفی که قصد جلب شخص ثالث را دارد باید تا پایان اولین جلسه دادرسی جهات و دلایل خود را عنوان کند و لازم است که ظرف ۳ روز پس از جلسه دادخواست جلب را به دادگاه تقدیم نماید.

البته در مهلت ذکر شده فوق تفاوتی میان درخواست جلب شخص ثالث در مرحله بدوی یا تجدیدنظر وجود ندارد .

شخص ثالث در دادرسی دارای چه حق و حقوقی می باشد؟

 • شخص ثالث که جلب می شود خوانده دعواست. از این رو تمامی طرق دفاعی که برای خوانده در آئین دادرسی مدنی تدارک دیده شده است برای وی نیز قابل استفاده می باشد.
 • چنانچه شخص ثالث مدعی حقی نسبت به هریک از اصحاب دعوا باشد ، قانون گذار راه دعوای متقابل را بر روی وی باز گذاشته است.
 • چنانچه در جریان دعوای جلب به وی خسارتی وارد آید و جالب ثالث در دعوا محکوم گردد ، خسارت وارده بر مجلوب بر عهده جالب است و وی می تواند آن ها را مطالبه کند.

هزینه دادرسی جلب شخص ثالث به چه میزان است؟

هزینه جلب شخص ثالث معادل دعاوی اصلی می باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 4 =