تعریف مزایده

مزایده صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال که توسط کارشناس انجام شده شروع شده و به پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار می شود.

شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایت

عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا شروع می شود و هر کس از عملیات اجرائی شکایتی داشته باشد (اعم از طرفین پرونده یا شخص ثالث) می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و مدارک استنادی به رئیس ثبت محل ارائه نماید و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی کرده و رأی صادر نماید. نظر رئیس ثبت به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و در صورتی که آنها نسبت به نظر رئیس ثبت اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیأت نظارت صلاحیت دار اعلام نمایند.

لذا قبل از تنظیم سند و امضاء صورت مجلس مزایده یا تحویل مال اگر رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عملیات اجرایی می دهد و طرفین می توانند نسبت به آن به هیأت نظارت اعتراض نمایند. ولی پس از تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده شکایت از عملیات اجرائی مزایده از کسی پذیرفته نمی شود. (ماده 169 و 172 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا)

دادخواست ابطال عملیات اجرائی مزایده از طریق دادگاه

پس از انجام عملیات اجرائی مزایده و انتقال سند و تحویل ملک به خریدار مزایده هر گاه شخصی اعم از طرفین پرونده یا شخص ثالث نسبت به آن ها اعتراضی داشته باشد می توانند از طریق دادگاه صالح تقاضای ابطال عملیات اجرائی مزایده را بنمایند.

خواهان می بایست دلائل و مدارک مورد استناد خود را ارائه نماید و در ستون خواندگان، شخصی را که تقاضای اجرائیه کرده است خوانده قرار دهند تا به جهت نقص در این قسمت موجبات رد دادخواست فراهم نشود. دادگاه صالح به رسیدگی دعوای ابطال عملیات اجرائی مزایده دادگاه محل وقوع اجرای اسناد رسمی که اجرائیه را صادر نموده و عملیات مزایده را انجام داده است می باشد پس از ارجاع به شعبه رسیدگی کننده وقت رسیدگی تعیین و در تاریخ مقرر قاضی رسیدگی کننده بنا به دلائل و مدارک استنادی خواهان اگر حقانیت وی محرز و مشخص شد حکم بر ابطال عملیات اجرائی مزایده دادگاه می دهد پس از قطعی شدن رأی صادره خواهان می تواند اجرای رأی و اعاده عملیات اجرایی را تقاضا نماید.

در این صورت بایستی موارد ذیل را انجام شود:

الف) ضرورت ابطال سند تنظیم شده به نام خریدار

ب) ضرورت اخذ وجوهی که به محکوم له پرداخت شده است

ج) ضرورت خارج کردن مال مورد مزایده از تصرف خریدار یا شخص ثالث

د) تحویل مال به محکوم علیه اولیه

در این خصوص ابطال سند رسمی انتقال مستلزم صدور حکم ابطال سند رسمی و بیرون کردن متصرف از ملک مستلزم طرح دعوای خلع ید نیست و بدون نیاز به طرح دعوای جداگانه این مراحل انجام می گردد. اگر اعاده اصل خواسته ممکن نباشد مثل یا قیمت محکوم به وصول خواهد شد.

اعاده عملیات اجرائی به حالت سابق به عهده مرجعی است که اجرائیه را صادر نموده است یعنی اگر صدور اجرائیه از طریق دادگاه بود همان دادگاه بایستی اعاده عملیات اجرائی را انجام دهد و اگر از طریق اجرای ثبت اسناد بوده بایستی در همان جا اعاده عملیات اجرائی انجام شود.

هزینه دادرسی در دعوای ابطال عملیات اجرائی مزایده

هزینه دادرسی جهت ارائه دادخواست ابطال عملیات اجرائی مزایده از نظر مالی یا غیرمالی بودن بستگی به پرونده اجرائیه دارد یعنی اگر پرونده اجرائی مالی باشد مالی محسوب می شود اگر غیرمالی باشد غیرمالی محسوب می گردد.

پرونده های بسیاری تحت عنوان ابطال عملیات اجرائی مزایده مطرح می گردند که یا توسط اشخاص یا وکلای آنها به جریان می افتد و در موارد بسیاری به دلیل آگاهی نداشتن افراد از قوانین و مقررات خاص آن منجر به رد دادخواست از طرف شعبه رسیدگی می شود لذا مشاوره با وکیل با تجربه و انتخاب وکیلی که در این زمینه تبحر و تخصص لازم داشته باشد در نتیجه پرونده بسیار مهم است.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص کافی و لازم در زمینه دعاوی ناشی از اجرای ثبت اسناد و املاک را دارند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش اعم از مشاوره و قبول وکالت دعاوی ابطال عملیات اجرائی مزایده می باشند. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 7 امتیاز: 3.3)