جرم صدور چک پرداخت نشدنی

صدور چک پرداخت نشدنی

قابل گذشت بودن جرم صدور چک بلامحل

مطابق مواد ۹، ۱۱ و ۱۲ اصلاحی قانون صدور چک ، جرم صدور چک پرداخت نشدنی بدون شکایت دارنده ی چک قابل تعقیب کیفری نیست و با گذشت شاکی خصوصی، چه قبل و چه بعد از صدور حکم قطعی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب صادر و یا اجرای حکم موقوف می شود.

البته لازم به ذکر است اگر گذشت شاکی خصوصی پس از صدور حکم قطعی باشد، هر چند که اجرای حکم متوقف می شود ولی محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم می شود. و لیکن با توجه به حذف جزای نقدی به عنوان مجازات این جرم به موجب اصلاحات سال ۱۳۸۲ این بخش از ماده ۱۲ در حال حاضر نسخ ضمنی شده است.

صدور چک پرداخت نشدنی

چک سند در حکم سند لازم الاجرا

مطابق ماده ۲ اصلاحی قانون صدور چک ، چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است بنابراین در صورت برگشت خوردن آنها عین چک و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک را می توان به اجرای ثبت اسناد ارائه و نسبت به صدور اجرائیه و وصول وجه چک اقدام کرد. که البته این اقدام تنها علیه صادر کننده چک امکان پذیر است و نه ظهرنویسان.

انواع چک

با توجه به ماده ۱ قانون صدور چک، انواع چک به قرار ذیل است:

 1. چک عادی
 2. چک تأیید شده
 3. چک تضمین شده
 4. چک مسافرتی

جهات کیفری چک

 1. دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک
 2. کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است
 3. دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک
 4. تنظیم چک به شکل نادرست
 5. صدور چک از حساب مسدود

باید توجه داشت که موارد فوق که در ماده ۳ قانون صدور چک ذکر شده است از موارد حصری تحقق جرم صدور چک پرداخت نشدنی است بنابراین اگر هیچ کدام از ۵ مورد فوق وجود نداشته باشد صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست.

مواردی که چک غیرقابل تعقیب کیفری است

مطابق ماده ۱۲ قانون صدور چک در موارد ذیل صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

 • در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد
 • هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد
 • اگر در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد است
 • هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد است
 • در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است.

 

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب و متبحر این موسسه آماده ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی مرتبط باجرم صدور چک پرداخت نشدنی می باشند.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

نظرات بسته شده است.