معافیت از تعهدات ارزی

اخذ تعهد ارزی زمانی ضرورت دارد که ورود کالا به کشور از طریق منابع ارزی بانکی تامین می شود.لذا در صورتی که بهای کالای وارداتی از وجوه ارزی خارج از منابع بانکی تامین گردد اخذ تعهد ارزی لازم نمی باشد.همچنین در برخی از مواقع نوع کالای وارداتی و یا نحوه واردات به شکلی است که انعقاد معامله ارزی ضرورتی ندارد.

دعوای معافیت از تعهدات ارزی

رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

در قراردادهای تعهد ارزی ، متعهدین ارزی واردکنندگان می باشند.تعهد ارزی آثاری دارد از جمله:

۱-حکومت اصل بقای تعهد و دوام اشتغال ذمه واردکننده به ایفای تعهد ارزی . ۲-اثبات خلاف تعهد ارزی بر عهده واردکننده.تعهد ارزی یک تعهد مثبت محسوب می گردد که طبق اصل عدم ، ادعای ایفای آن نیازمند دلیل است.بنابراین درصورتی که واردکننده کالا مدعی برائت ذمه خود نسبت به تعهد ارزی باشد باید آن را اثبات کند.

دعوای رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

تعهد ارزی

تعهد ارزی به تعهد واردکنندگان به بازفروش ارز خریداری شده به بانک گفته می شود.بدین معنی که به جهت محدودیت منابع ارزی در کشور ما، فروش ارز به واردکنندگان کالا و خدمات مشروط می باشد.

تعهد ارزی
پیمانکاری

مالیات در قراردادهای پیمانکاری

مالیات در قراردادهای پیمانکاری تا تاریخ ۳۱/۴/۹۴ طبق ماده ۱۰۴ مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ تعیین می گردید.طبق این ماده کارفرمایان مکلف بودند تا از کلیه صورت وضعیت ها پنج درصد کسر و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند.

امور مالیاتی

مالیات بر درآمد اتفاقی

مالیات بردرآمد اتفاقی،مالیاتی است که به درآمدهای نقدی یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاسباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید تعلق می گیرد.

مالیات-بر-درآمد-اتفاقیییییی

انتقال ضمانت نامه بانکی

آیا  انتقال ضمانت نامه بانکی امکان پذیر است؟در پاسخ باید گفت ، انتقال هر حق مالی که استفاده از آن قائم به شخص نباشد ،مجاز است.و حق ذینفع که در ضمانت نامه مندرج است یک حق مالی است که قائم به شخص نمی باشد.

فهرست