تصرف-عدوانی

دعاوی تصرف

دعاوی تصرف شامل 3 دعوا می باشد :
1 – دعوای تصرف عدوانی
2- دعوای مزاحمت از حق
3 – دعوای ممانعت از حق
دعاوی تصرف نیاز به اثبات مالکیت خوانده ندارد و نیاز نیست سبق تصرف خواهان مشروع باشد .
تصرف در این دعاوی باید مستقر, علنی , غیر مبهم و کامل باشد .
به این دعاوی در دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می شود و اجرای آن نیاز به قطعیت حکم ندارد

فهرست