دعاوی-مالکیت

عقد بیع

یکی از عقود پرکاربرد در جامعه عقد بیع می باشد . عقد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم .
این عقد یکی از عقود معین مذکور در قانون مدنی می باشد . در عقد بیع مبیع عین معین می باشد و منفعت و حق نمی تواند به عنوان مبیع قرار گیرد .
اشخاص این عقد را در قالب سند رسمی و مبایعه نامه تنظیم می نمایند .

نتیجه‌ای پیدا نشد.