استرداد اسناد در وجه حامل

استرداد اسناد در وجه حامل ، زمانی مطرح می گردد که شخص از دادن سند مالکیت که جهت تضمین انجام معامله یا تعهد پرداخت بدهی صادر شده (پس از عدم اجرای تعهد )از استرداد سند بدون هیچ دلیلی خودداری نماید .

چگونگی استرداد اسناد در وجه حامل

چنانچه محکمه ادعای مدعی مبنی بر استرداد سند در وجه حامل را با توجه به قرائن و اوضاع و احوال معلوم ،محرز نماید به وسیله اعلان در جراید و روزنامه ها به دارنده ای که فعلا مجهول است اخطار می نماید تا سند را ارائه نماید (این مهلت از تاریخ انتشار  اولین اعلان تا سه سال می باشد.) پس از انتشار آگهی یا سند نزد کسی است و آنرا به دادگاه ارائه می نماید یا اصلا ظرف مدت ۳ سال که تعیین شده کسی برای ارائه آن مراجعه نمی کند.چنانچه پس از آگهی ،سند گم شده به دادگاه ابراز شود سند متعلق به ابراز کننده آن است چراکه بنا به ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است.در اینجا دادگاه به مدعی مهلت می دهد که چنانچه تا پایان مهلت ،دعوای خود را تعقیب و دلایلی را ارائه نکند محکوم خواهد شد و سند به ارائه کننده آن مسترد خواهد شد.هرگاه در ظرف مهلت ۳ سال مذکور سند از ناحیه کسی ابراز نشد،دادگاه حکم ابطال آن را صادر خواهد کرد .مفاد حکم ابطال فورا به وسیله درج در روزنامه ها و … به اطلاع عموم خواهد رسید.

پس از این که حکم ابطال صادر گردید ،مدعی حق دارد تقاضا کند به هزینه او سند جدید یا اوراق کوپن تازه به او بدهد اگر سند حال شده باشد ،مدعی حق خواهد داشت تقاضای تادیه نماید.

نحوه طرح دعوای استرداد اسناد در وجه حامل

خواهان در در دعوای استرداد اسناد در وجه حامل مدعی می باشد که دارنده سند در وجه حامل ،مستحق دریافت مبلغ مندرج در سند نیست و دارنده باید سند را به دلیل استیفاء ناروا مسترد نماید.هرچند اصل عدم ایرادات درخصوص اسناد تجارتی اصلی پذیرفته شده است و اثبات اینکه شخص دارنده سند در وجه حامل استحقاق دریافت آنرا نداشته و می بایست آنرا به صادر کننده مسترد نماید دشوار است اما امری غیرممکن نیست.

برای اقامه آن خواهان باید دعوای خود را با پرداخت هزینه دادرسی معادل مبلغ خواسته پرداخت نماید چراکه دعاوی مالی می باشد.(دعوای استرداد  اسناد تجاری در وجه حامل دعوایی مالی است و می بایست هزینه دادرسی طبق دعاوی مالی پرداخت گردد ،دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه محل اقامت دارنده سند در وجه حامل می باشد.

در صورتی که خواهان بتواند ادعای خود را اثبات نماید،رای مبنی بر استرداد سند در وجه حامل صادر می گردد.که در صورت قطعیت رای صادره ،اجرائیه صادر می شود و پرونده اجرایی تشکیل می گردد.

دستور منع پرداخت وجه سند در اسناد تجاری

چنانچه سند در وجه حامل مفقود شود و مدعی (دارنده) متقاضی استرداد سند شود می تواند به دادگاه تقاضا نماید که مدیون را از پرداخت وجه سند منع نماید مگراینکه مدیون ضامن یا تامینی که دادگاه مشخص می نماید را بدهد.در صورتی هم که علی رغم منع دادگاه مدیون وجه سند را به دارنده و حامل سند بپردازد در مقابل مالک واقعی سند همچنان مشغول الذمه است و باید وجه سند را به شخص واقعی و مالک آن سند بپردازد.

مفقود شدن اسناد در وجه حامل

یکی از خطراتی که اسناد در وجه حامل را تهدید می کند خطر مفقود شدن آنهاست چراکه با گم شدن آنها هرکس آنها را پیدا نماید دارنده به حساب می آید و می تواند وجه آن را مطالبه نماید و برای صدور حکم ابطال اسناد به دادگاه مراجعه نماید که در اینجا قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق مالک واقعی سند، مقرراتی را وضع نموده است.و طبق مقررات وضع شده مدعی به جای طرح دعوای استرداد سند می بایست ابطال آنها را تقاضا کند چراکه پس از مفقودی سند، ممکن است فردی که سند نزد اوست معلوم نباشد در این صورت چون سند در وجه حامل است یابنده آن به راحتی می تواند آن را در سررسید مطالبه نماید در صورتی که اسناد در وجه حامل مفقود شده دارای کوپن و ضمیمه باشد باید دعوای ابطال اسناد در وجه حامل مطرح نمود .مدعی ابطال اسناد در وجه حامل که مفقود شده است باید در دادگاه ثابت نماید که سند قبلا در تصرف او بوده و فی الحال مفقود شده است اگر اسناد در وجه حامل دارای کوپن و ضمیمه نباشد می بایست دعوای استرداد سند در وجه حامل را مطرح نمود.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)
فهرست