دعوای اعتراض به تحدید حدود یکی از دعاوی ثبتی است که قبل از ثبت ملک در دفتر املاک موضوعیت پیدا می کند. در دعوای اعتراض به تحدید حدود، معترض، نسبت به تقاضای ثبت ملک ، کلا اعتراض ندارد بلکه اعتراض او ناظر به این است که در جریان تحدید حدود قسمتی از ملک او جزء ملک متقاضی ثبت محسوب گردیده است و به عبارت دیگر حدود تعیین شده به حقوق وی تجاوز نموده است. ماده 20 قانون ثبت مقرر میدارد: مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود بوسیله اعتراض به اداره ثبت به مرجع صلاحیتدار عرضحال دهد.

کسانی که حق اعتراض به حدود دارند

با توجه به ماده 20و 27 قانون نسبت مواد 99 و 100 آئین نامه اجرایی قانون ثبت ، کسانی که حق اعتراض به حدود دارند عبارتند از : الف) مجاورین ب) متقاضی ثبت ج) اداره اوقاف و متولی و ناظر موقوفات و موقوف علیهم و متصدی امور حبس و محبوس لهم و وصی یا ناظر

مهلت اعتراض به تحدید حدود

طبق ماده 20 قانون ثبت مهلت اعتراض به حدود ، سی روز از تاریخ صورت مجلس تحدید حدود است.

مرجع تقدیم اعتراض به تحدید حدود

اعتراض به حدود ابتدائا باید به اداره ثبت تسلیم و ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به دادگاه تقدیم نموده و گواهی آن را به اداره ثبت تسلیم نماید . بدین ترتیب نحوه اعتراض به تحدید حدود نیز مانند اعتراض به اصل ملک است دعوای اعتراض به حدود باید با تقدیم دادخواست و رعایت مقررات ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی به عمل آید و از حیث مالی بودن و نیزغیر مالی بودن نیز دعوی مالی محسوب می گردد.

 

 


موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای اعتراض به تحدید حدود با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ثبتی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.