d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aعالی پرسید 9 ماه قبل
اگر بر روی برگه چک ، پرداخت آن منوط به شرطی شده باشد ، وظیفه بانک چیست ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 9 ماه قبل

بانک به شرط توجهی نکرده و نسبت به پرداخت چک اقدام می نماید .

فهرست