صفری پرسیده شده در 7 ماه پیش
آیا حواله های غیر نقدی را می توان در بانک به عنوان وثیقه جهت اخذ ضمانت نامه ریالی به بانک سپرد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 7 ماه پیش

بسته به توافق بانک امکانپذیر است.

فهرست