d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمحمدی پرسید 9 ماه قبل
در خانه ای مستاجر هستم و شوفاژ خانه خراب شده است ، هزینه تعمیرات برعهده من می باشد یا مالک ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 9 ماه قبل

برعهده مالک می باشد .

فهرست