زندی پرسیده شده در 7 ماه پیش
سلام همسایه ما فوت شده بخشی از مال او که به جا مانده به صورت مشاع است با این وجود وراث مرحوم درخواست مهر و موم اموال مشاع را دارند اگر اموال مذكور در تصرف ساير مالكين مشاعي باشد آيا امكان مهر و موم و توقيف آن وجود دارد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 7 ماه پیش

مهر و موم تركه نبايد مخل حقوق مالكانه دیگر باشد؛ لذا در صورتي كه مهر و موم تركه، مستلزم توقيف سهم مشاعي شريك المال باشد امكان پذير نيست.

فهرست