d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aیاسانی پرسید 12 ماه قبل
سلام. همسرم قبل از فوت خود ملکی که فاقد سند بوده را طی مبایعه نامه به بنده واگذار می نماید و در قرارداد قید می کند بنده در صورت فروش و دریافت وام نیاز به تائید شهود دارم و شهود را فرزندان من قرار داده. سوالم این است که آیا می توانم بدون تائید مشهود نسبت به فروش ملک اقدام نمایم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

باسلام. شرط مندرج در مبایعه نامه در زمره شروط باطل است اما باعث بطلان عقد نمی شود لذا شما می توانید بدون تائید شهود نیز نسبت به انتقال ملک اقدام نمائید.

فهرست