ملکی پرسیده شده در 7 ماه پیش
سلام دوست بنده ملک 2000 متری خودشو به جای بنده در رهن بانک گذاشته. در قرارداد رهنی شرط شد که راهن در این مدت هیچگونه حق تصرفی در آن نداشته باشد اما اکنون که پنج ماه گذشته او مال را معامله کرده ایا با آنکه او مجاز نبوده آن معامله درسته؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 7 ماه پیش

بستگی به نظر بانک دارد اگر مشارالیه آن را رد نماید باطل است و اگر اجازه دهد معامله صورت گرفته صحیح است.

فهرست