d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aملکی پرسید 2 سال قبل
سلام دوست بنده ملک 2000 متری خودشو به جای بنده در رهن بانک گذاشته. در قرارداد رهنی شرط شد که راهن در این مدت هیچگونه حق تصرفی در آن نداشته باشد اما اکنون که پنج ماه گذشته او مال را معامله کرده ایا با آنکه او مجاز نبوده آن معامله درسته؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بستگی به نظر بانک دارد اگر مشارالیه آن را رد نماید باطل است و اگر اجازه دهد معامله صورت گرفته صحیح است.

فهرست