d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکریم پرسید 11 ماه قبل
سلام. ببخشید به سوال داشتم. آیا سابقه آنژیوگرافی داشتن و بیماری قلبی می تونه دلیلی باشه که شخصی به زندان فرستاده نشه؟ آیا معافیت توسط پزشکی قانونی بابت مشکل قلبی متهم بدهد و تأئید کند آیا مانع حبس خواهد بود؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

تشخیص توان تحمل یا عدم توان تحمل حبس پس از اعلام نظر پزشکی قانونی با دادگاه مرجع صادر کننده رأی می باشد.

فهرست