d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aقائمی پرسید 9 ماه قبل
قاضی تعزیرات من را محکوم به پرداخت 300 میلیون نموده است که من به علت عدم توانایی آن را پرداخت نکرده ام و اکنون دستور مصادره خانه من صادر شده است آیا امکان قسط بندی وجود دارد ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 9 ماه قبل

بله درخواست اعسار دهید .

فهرست