وثوق پرسید 2 سال قبل
خانه ای را خریده ام که در رهن بانک می باشد اما مالک این موضوع را به من اطلاع نداده است آیا می توانم از او شکایت نمایم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

در صورتی که فروشنده حاضر به پرداخت دین قبلی نشود، مشتری می تواند به لحاظ مستحق الغیر بودن مبیع ، فسخ معامله و استرداد ثمن را درخواست نماید .