d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aجمیلی پرسید 11 ماه قبل
با سلام

آیا با تنظیم قرارداد اجاره در بنگاه معاملات ملکی , قرارداد اجاره رسمی تلقی می گردد ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

خیر تنظیم قراردا اجاره در بنگاه معاملات ملکی حتی با وجود کد رهیگیری سبب نمی شود که قرارداد اجاره رسمی تلقی گردد . قرارداد اجاره تنها در صورتی که در یکیی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد ,رسمی تلقی می گردد .

فهرست