بهارمست پرسیده شده در 5 ماه پیش
سلام پس از اخذ تسهیلات، وام گیرنده فوت شد آیا ملک در رهن بانک را می توان با تسویه کامل فک رهن کرد و سند را بنام خودم بزنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

تسویه وام و درخواست فک رهن تنها از وراث قانونی متوفی پذیرفته می شود.در این صورت با تسویه از سوی آن ها و فک رهن از سوی بانک دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت وراث را ارائه دهید. در صورتی که جزء وراث نباشید برای فک رهن نیاز به رای قضایی دارید.

فهرست