منجزی پرسید 2 سال قبل
  • سلام. برادر من براساس اشتباه یک پزشک و تشخیص نادرست آن، فوت کرد و جان خود را از دست داد؛ ما از پزشک شکایت کردیم و اسناد معتبری مانند نظر پزشکی قانونی را به کمیسیون پزشکی ارائه کردیم ولی کمیسیون پزشکی ارتباط پنهانی زیادی با پزشک خاطی دارد و به سبب همین مسئله، رای به دور از حقی درباره پرونده ما صادر کرده است؛ تکلیف ما چیست؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

اگر تصور می‌کنید که پزشک خاطی در جلسه کمیسیون پزشکی حضور داشته است، یا کمیسیون پزشکی بدون رعایت اصول صددرصد قانونی برقرار شده است، امکان شکایت را دارید اما بهترین راه این است که بر رای کمیسیون پزشکی، اعتراض بگذارید و شواهد خود را مجددا ارسال کنید. در چنین موقعیتی، کمیسیون پزشکی دیگری با یک کادر دیگر تشکیل می‌شود و پرونده شما نیز مجددا مورد بررسی قرار می‌گیرد.