d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسقایی پرسید 11 ماه قبل
سلام. من سه دانگ از یک باب خانه سه طبقه را از شخصی خریداری کردم اما ایشان نسبت به انتقال سند رسمی به نام بنده امتناع می کند در ذیل مبایعه نامه شرط شده هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند می تواند با پرداخت خسارت به طرف مقابل معامله را فسخ کند. آیا من می توانم طبق این شرط معامله را فسخ کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

باسلام. طبق ماده 401 قانون مدنی چنانچه برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. بنابراین طبق این شرطی که در مبایعه نامه درج کرده اید بیع باطل می باشد و شما می توانید ثمن معامله را مسترد نمائید.

فهرست