نیما پرسید 2 سال قبل
با سلامپدرم خانه را به صورت مبایعنامه به برادرم فروخنه است و اکنون در قید حیات می باشد آیا ما می توانیم علیه برادرم شکایت کنیم
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر .