d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aقیومی پرسید 9 ماه قبل
از یک شرکت تضامنی طلبکار می باشم وسرمایه شرکت برای ظلب م کافی نمی باشد آیا می توانم به شرکاء مراجعه کنم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 9 ماه قبل

بله می توانید

فهرست