d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aخاک پور پرسید 9 ماه قبل
جهت طرح دعوا علیه شرکت به کدام دادگاه می توانم مراجعه کنم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 9 ماه قبل

اگر علیه مرکز اصلی شرکت قصد اقامه دعوا را داشته باشید به دادگاه مرکز اصلی مراجعه نمایید و اگر علیه شعبه شرکت قصد اقامه دعوا دارید و شعبه هنوز وجود دارد به دادگاه محل شعبه مورد نظر در غیر این صورت در دادگاه مرکز اصلی شرکت اقامه دعوا نمایید

فهرست