گرامی پرسید 2 سال قبل
به بانک مراجعه کرده ام و متوجه شده ام چک موجودی ندارد ، به کدام مراجع برای شکایت می توانم مراجعه نمایم .
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

دادگاه حقوقی و اداره ثبت اسناد و املاک