احمد پرسیده شده در 5 ماه پیش
آیا شکایت کیفری بین کارگر و کارفرما باعث می شود که شکایت کارگر در اداره کار رسیدگی نشود؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

چنانچه کارگر یا کارفرما شکایت کیفری را علیه یکدیگر مطرح کرده باشند رسیدگی در اداره کار متوقف می شود تا نتیجه شکایت کیفری مشخصص گردد.

فهرست