منصوری پرسیده شده در 5 ماه پیش
اینجانب یک واحد آپارتمان در محله پیروزی دارم که اجاره دادم. مستاجر بنده در قراردادش حق پارکینگ ذکر نشده ولی از اونجایی که هیچ یک از اهالی ساختمان ماشین ندارند ایشون ماشین شون رو داخل پارکینگ پارک میکند که موجب عصبانیت همسایه ها نیز شده است. آیا با اینکه در قرارداد حق پارکینگ وجود ندارد ولی پارکینگ خالی هست می توان شکایتی مطرح کرد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

بله می توانید چرا که ایشان حق پارکینگ نداشته اند و هر چند همسایه ماشین برای گذاشتن در پارکینگ ندارد اما استفاده از آن مستلزم رضایت وی می باشد.

فهرست