بشیری پرسیده شده در 7 ماه پیش
سلام بنده و دو نفر از همکاران از جرایم کلاهبرداری اینترنتی صورت گرفته از سوی مدیر دچار زیان مالی شده ایم چگونه می توانیم علیه او اقدام کنیم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 7 ماه پیش

به مراجع قضایی مراجعه نمایید و وفق مقررات دادخواست ضرر و زیان ارائه دهید با احراز موضوع، مرتکبان مسئول باز پرداخت وجوه دریافتی به علاوه خسارات قانونی مطابق با رای دادگاه صلاحیت دار می باشند

فهرست