d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبشیری پرسید 2 سال قبل
سلام بنده و دو نفر از همکاران از جرایم کلاهبرداری اینترنتی صورت گرفته از سوی مدیر دچار زیان مالی شده ایم چگونه می توانیم علیه او اقدام کنیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

به مراجع قضایی مراجعه نمایید و وفق مقررات دادخواست ضرر و زیان ارائه دهید با احراز موضوع، مرتکبان مسئول باز پرداخت وجوه دریافتی به علاوه خسارات قانونی مطابق با رای دادگاه صلاحیت دار می باشند

فهرست