d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aباقری نسب پرسید 2 سال قبل
سلام بنده از عملکرد سبدگردان شکایت دارم آیا سبد گردان در زیان وارده می تواند سهیم باشد؟؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر زیرا فرض بر این است که فرد با درک ریسک‌های بازار بورس، سبدگردان مناسب خود را انتخاب می‌کند.

فهرست