d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aآرمند پرسید 2 سال قبل
سلام بنده به عنوان بستانکار با بانک به مشکل بر خوردم برای درخواست اجرای تعهدات قراردادی به کدام دادگاه مراجعه کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

برای استیفای حقوق و مطالبات خود الزامی به مراجعه به مراجع قضایی نیست. بدون مراجعه به دادگاه به وسیله ادارات ثبت اسناد، قابل اجرا است. شما می توانید مستقیما اجرای مفاد قراردادهای داخلی را به استناد ماده 15 اصلاحیه قانون عملیات بانکی بدون ربا طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی از اجرای ثبت تقاضا نمایید.

فهرست