آرمند پرسیده شده در 7 ماه پیش
سلام بنده به عنوان بستانکار با بانک به مشکل بر خوردم برای درخواست اجرای تعهدات قراردادی به کدام دادگاه مراجعه کنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 7 ماه پیش

برای استیفای حقوق و مطالبات خود الزامی به مراجعه به مراجع قضایی نیست. بدون مراجعه به دادگاه به وسیله ادارات ثبت اسناد، قابل اجرا است. شما می توانید مستقیما اجرای مفاد قراردادهای داخلی را به استناد ماده 15 اصلاحیه قانون عملیات بانکی بدون ربا طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی از اجرای ثبت تقاضا نمایید.

فهرست