زیبایی نیا پرسیده شده در 7 ماه پیش
سلام بنده مالک ملکی هستم که عرصه آن در وقف است آیا با این حساب می تواند قابل ترهین باشد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 7 ماه پیش

عرصه املاک موقوفه قابل ترهین نیست بنابراین چنانچه جهت ساختمانهای احداثی، سند مالکیت اعیانی رسمی به نام مستاجر ملک موقوفه صادر شده باشد ترهین آن پس از ملاحظه مفاد سند اجاره امکانپذیر است.

فهرست