d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکیایی پرسید 9 ماه قبل
فردی من را دعوت به غضویت در شرکت های هرمی کرده است آیا دعوت به عضویت جرم محسوب می گردد ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 9 ماه قبل

بله

فهرست