کامرانی پرسید 2 سال قبل
سلامبرای شکایت کیفری علیه دارنده چک ، در چه بازه زمانی می توانم اقدام نمایم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

ظرف شش ماه از برگشت چک می توانید اقدام نمایید .