خرید خودرویی که مالک آن شخصی غیر از فروشنده بوده استدسته بندی: پرسش های دعاوی کیفریخرید خودرویی که مالک آن شخصی غیر از فروشنده بوده است
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aجلالی پرسید 9 ماه قبل
حدود یک ماه پیش خودرویی را خریداری نموده ام و در حال حاضر متوجه شدم مالک شخص دیگری می باشد ، معامله انجام شده صحیح می باشد ، من چه اقدامی می توانم انجام دهم
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 9 ماه قبل

معامله انجام شده فضولی می باشد در صورت رضایت مالک ، معامله صحیح می باشد و در غیر این صورت معامله باطل می باشد و شما می توانید بر علیه فروشنده به عنوان فروش مال غیر شکایت نمایید

فهرست