d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aگوهری پرسید 9 ماه قبل
حکم انفصال مدیران شرکت های تعاونی را قاضی تعزیرات حکومتی می تواند صادر کند ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 9 ماه قبل

بله می تواند

فهرست