ثبت ناقص شماره برگه های کوتاژ ورود موقت در برگه های صادراتیدسته بندی: پرسش های دعاوی گمرکیثبت ناقص شماره برگه های کوتاژ ورود موقت در برگه های صادراتی
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمینایی پرسید 12 ماه قبل
یه پرونده با گمرک و تعزیرات که منجر به صدور رای در شعبه تجدید نظر قاچاق کالا و ارز استان اصفهان شده

براتون میفرستم بررسی کنید چه راهی پیشنهاد می کنید؟

مدارکی داریم که ثابت میکنه صادرات در وقت مقرر از محل واردات موقت صورت گرفته ولی از آنجایی که در آن تاریخ ۴برگ واردات موقت داشته ایم، اشتباها فقط شماره ۲ کوتاژ ثبت شده است

به طوری که در حال حاضر برای ۲برگ کوتاژ ۳۸تن اضافه صادرات داریم ولی برای ۲برگ دیگر که نیاز به ۳۲تن صادرات بوده، هیچ صادراتی نداریم.

این ۴برگ کوتاژی است که ورود موقت صورت گرفته است

وزن خالص کل واردات ۹۰۱۱۹/۲ کیلوگرم بوده

در ازای این واردات بایستی ۱۰۸۲۰۰ کیلوگرم فرش صادر میکرده و در کوتاژ صادره به شماره کوتاژ ورود موقت ها اشاره میشده و بایستی ذکر میشده این صادرات از محل ورود موقت به شماره …….. می باشد

این ۸برگ صادراتی است که انجام شده

از نظر زمانی در همان زمانی قرار دارد که ما باید صادرات انجام میداده ایم

از نظر وزنی بیش از آن چیزی است که باید در ازای ۴کوتاژ ورود موقت، بایستی انجام میداده ایم

ولی مشکلی که پیش آمده، تنها شماره ۲برگ کوتاژ ورود موقت در این برگه های صادراتی ثبت شده است و اشتباها به جای اینکه این حجم از صادرات برای ۴برگ ورود موقت باشد و تمامی ۴برگ را تسویه کند، متاسفانه برای ۲برگ ثبت شده است و این اشتباه باعث شده تا ۲۵میلیارد ریال جریمه برای شرکت صادر شود

در مرحله اول دنبال توقف اجرای حکم و در ادامه تجدید نظر و ابطال رای هست.

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام با عنایت به توضیحات مندرج در سوال بله امکان اقامه دعوا وجود دارد لیکن مدارک شما حتما میبایست بررسی شود

فهرست