شاهمرادی پرسیده شده در 5 ماه پیش
همسر من بابت مهریه در اجرای ثبت اقدام نموده و یک ماشین از من توقیف کرده است در حالی که ماشین در تاریخ قبل از به اجرا گذاشتن مهریه در رهن شخصی بوده و آن شخص هم تقاضای صدور اجرائیه نموده و پرونده در اداره سوم اجرای اسناد رسمی تشکیل گردیده. سوالی که دارم این است که آیا اداره پنجم اجرای اسناد رسمی می تواند نسبت به مزایده این ماشین اقدام نماید و مبلغ مازاد را جهت حقوق مرتهن واریز نماید؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

خیر ، با توجه به اینکه حقوق مرتهن مقدم است ابتدا ایشان باید طلب خود را برداشت نماید و چنانچه مازادی داشته باشد به همسر شما بابت مهریه پرداخت می گردد لذا اداره پنجم اجرای اسناد رسمی که مهریه همسر شما در آنجا مطرح می باشد فقط می تواند مازاد آن ماشین را توقیف نماید اما در خصوص مزایده و فروش آن نمی تواند اقدامی نماید.

فهرست