سالاری پرسیده شده در 5 ماه پیش
ما شرکتی داریم که تا چند ماه پیش بنده صاحب امضاء مجاز و مدیرعامل بودم از چند ماه پیش مدیرعامل جدید انتخاب شده و صاحب امضاء مجاز نیز می باشد. من در دوران مدیریت یک سری چک هایی که متعلق به شرکت می باشد را به برخی فروشندگان دارم که موعد چک ها چند ماه دیگر است. با توجه به اینکه بنده دیگر مدیرعامل نیستم آیا مسئولیتی در قبال پرداخت چک ها دارم؟ و اینکه در هنگام تحویل اسناد و مدارک به مدیرعامل جدید اقرارنامه رسمی از ایشان گرفتم که لیست تمام بدهی و چک های شرکت در آن ذکر شده بود.
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

– با توجه به اینکه مدت مدیریت شما به پایان رسیده و مدیرعامل جدید انتخاب گردیده است شما مسئولیتی در قبال بدهی شرکت ندارید و اینکه چک هایی که صادر نموده اید چک شرکت بوده نه چک شخصی شما که شخص ثالث بتواند علیه شما طرح دعوا نماید. دارنده چک می بایست علیه شرکت طرح دعوا نماید.

فهرست