d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصلاحی پرسید 12 ماه قبل
فردی بنام جعفر پدر بزرگش را می برد شهری دیگر وبجای وکالت اجاره موقت در قسمتی از زمین کشاورزی با حیله وکالت فروش گرفته وکل زمین کشاورزی ایشان وتنها منبع درامد اورابنام خود می کند و کل ملک را با مبلغ 700000000هفصد میلیون نقدن وحضورا پرداخته است پیر مرد بعد دو ماه به نیرنگ ان پی مبرد وشکایت می کند جعفر کلاه بردار در باز جویی خلاف انچه در قول نام و اعتراف نامه ساختگی که خود درست کرده اذعان می دارد کل ملک را به قیمت بالغ بر 3750000000ریال سه میلیارد وهفصد وپنجاه میلیون ریال خریده و25000000ریال دویست وپنجاه میلیون ریال نقد و بقیه سالی پانصد میلیون قصد واکنون بعد از وفات پدر بزرگش ادعا می کند به دو نفر هرکدام ما بتفاوت بقیه ثمن ملک 450000000ریا ل اعتراف می کند پرداخته وبه یکی قسمتی از ملک را ارجاع داده اس ومی گوید سهم بقیه را هم بقیمت هفت سال پیش به بقیه که نه نفر زن هستن حاضر است بدهد و حاضر بپرداخت بنرخ روز نیست البته ورثه به ابطال سند اقدام کردن دادگاه در دادنامه صحت معامله را با وجود اعتراف به دوگانگی نحوه معامله که مستلزم سند معامله دیگری است و اعتراف در بازجویی در پاسگاه ب خرید مبلغ غیر مبلغ سند ثبتی ومبلغی که در اعتراف نامه ثبتی که ذکر شده و تناسب پر داختی به دونفر پا انچه در پاسگاه اعتراف کرده بود می خواند و مطابقت دارد یعنی اعتراف به دو معامله همزمان بر یک ملک ورد معامله ثبتی توسط خریدار حیله گر لطفا راه نمایی لازم را مرحمت فرمایید خدا وند شما را در تمام کارهاتان یاری کند
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام سوال خود را واضح تر بیان فرمایید

فهرست