پوریا پرسید 2 سال قبل
درصورتی که ملکی در رهن بانک قرار داشته باشد؛ اما مالک با حفظ حقوق مرتهن ، آن را فروخته باشد، آیا خریدار می تواند با پرداخت بدهی مالک از بانک تقاضای فک رهن نماید ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله می تواند