رستگاری پرسیده شده در 7 ماه پیش
با سلام یک قطعه زمین در حوالی شهریار به پدرم به ارث رسیده بنا به تعداد زیاد وراث و خارج از ایران بودن بعضی از آن ها، گرفتن وکالت هم تقریبا ناممکن است به همین دلیل تکلیف ملک که چندین ساله بلاتکلیف مانده است چه می شود؟ چه راهکاری را پیشنهاد می دهید؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 7 ماه پیش

برای دادخواست انحصار وراثت اقدام نمایید.

فهرست