مهری پرسید 2 سال قبل
برادرم به مدت 30 سال است زمین کشاورزی ارثی ما را تصرف کرده است و اجازه استفاده آن را به من نمی دهد چگونه می توانم از او شکایت کنم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

با مراجعه به دادگاه محل وقوع مال دادخواست الزام به رفع تصرف عدوانی را تسلیم نمایید .