d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aقلی زاده پرسید 12 ماه قبل
مستأجری بودم دارای حق کسب و پیشه مالک نیاز شخص اقدام کرد حکم تخلیه گرفت و در تجدید نظر هم حکم تایید شد اما مالک واقعا نیاز شخصی نداشت و هرچه لایحه دادم قضات قبول نکردن حال میخواهم اعاده دادرسی از نظر شرعی بدم چون هم حق کسبی بسیار کمی کارشناسان تعیین کردن و هم مالک واقعا نیاز شخصی نداشت فقط میخواست مغازه را از دست من خارج کند آیا شانسی از این اعاده دادرسی ماده477دارم البته اعاده دادرسی حقوقی را هم دادم که قاضی رد کرد
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام میبایست آرای محاکم بررسی شود

فهرست