امینی پرسید 2 سال قبل
با سلامپدرم فوت کرده است و سند خانه را خواهرم برداشته است چه اقدامی می توانم انجام دهم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

انحصار وراث کنید و نسبت به اخذ سندالمثنی اقدام نمایید