d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمینو پرسید 9 ماه قبل
در یک شرکت مشغول کار شدم و برای ضمانت صد میلیون سفته داده ام حدود یک ماه است از آن جا بیرون آمده ام اما سفته را به من بر نمیگردانند چه اقدامی می توانم انجام دهم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 9 ماه قبل

از طریق ارسال اظهارنامه ابتدا استرداد سفته را درخواست نمایید و گس از آن طرح دعوا نمایید .

فهرست