d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aتوکل پرسید 11 ماه قبل
باسلام یه معامله ای باشخصی کردم که نسبت به تعهداتش وانتقال سند ملک کوتاهی میکنه وچندین مرتبه نیز نشست کردیم ولی نتیجه نداشته جهت حل اختلاف در قراردادمون ذکر کردیم که مراجعه به داور ولی نام شخص خاصی را ذکر نکردیم ممنون میشم کمک کنیداین موضوع خاتمه پیداکنه شمارتون رااز تواینترنت دیدم

اینجانب ملکی در تهران ازاقایی طی پرداختی محموله مواد نفتی خریداری نمودم لذا ایشان ملک را به مالک قبلی بمدت هفت سال رهن داده بودکه البته این موردرابنده هنگام خرید ملک قبول نموده بودم وپایان مدت رهن که امسال میباشد جهت تحویل ملک مراجعه کردم وایشان هنوز ملک راتحویل بنده نمیدهد چندین مرتبه نشست داشتیم ولی باتوجه به جهش یکباره قیمت املاک ایشان به عناوین مختلف ازتحویل ملک که مقرر بوده در سال ۱۴۰۰انجام دهد سرباز زده وادعای مبالغی میکند که منطقی وقانونی نیست چون طبق بندهای قرارداداینجانب کلیه وجه ملک رادر هفت سال پیش پرداخت نموده ام وایشان باید ملک رابه من تحویل دهد وانتقال اسناد رانیز انجام دهد سند ملک به نام مالک قبلی است که ایشان ادعا دارد اورا پیدا نمیکند راست یادروغش رانمیدانم ولی بنده باایشون معامله کردم

سلام من متوجه کلمات جملات نمیشوم احتیاج به یه داور داریم که ایشون رای دهد چون توقراردادمون حل اختلاف را داور. تایین کردیم

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

سلام میبایست حسب شرط داوری مطابق با ماده ۴۵۹ یا ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نمایید

فهرست