زارع پرسیده شده در 5 ماه پیش
مستأجر موقوفه ملک وقفی را که مسکونی بوده اجاره می نماید و اقدام به احداث محل کسب می کند اگر بخواهد محل کسب را اجاره دهد یا ملک را منتقل نماید چه کارهایی می بایست انجام دهد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

در این صورت مستأجر موقوفه هنگام انتقال یا اجاره بایستی 50% سرقفلی را برابر نظر کارشناسی به موقوفه پرداخت نماید. پرداخت این مبالغ به حساب موقوفه می باشد و بایستی در اجرای نیات وقف صرف شود.

فهرست